Allmänna Villkor

TeknoRana AB, organisations nr. 556687-2148 driver webbplatsen www.topend.se och därtill hörande sidor teknorana.se, teknologiservice.com. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om www.topend.se framgår på www.topend.se. Via www.topend.se kan du handla varor och tjänster direkt från TeknoRana AB.

Betalningar sker via de betalningslösningar som erbjuds på www.topend.se.

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.topend.se.


1.2 Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp via www.topend.se mellan dig och TeknoRana AB.

Om du köper varor via www.topend.se godkänner du även TeknoRana AB Allmänna villkor och Integritetspolicy.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Säljaren accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på www.topend.se, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på www.topend.se ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung


1.5 www.topend.se ägs av TeknoRana AB. Innehållet på www.topend.se ägs av TeknoRana AB. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från TeknoRana AB.


2. Avtal och Beställning
2.1 För att kunna göra ett köp via www.topend.se måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt TeknoRana AB:s Integritetspolicy, se nedan.

2.2. Ett avtal om köp ingås först när TeknoRana AB bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från TeknorRana AB (topend.se) per e-post.

3. Priser, avgifter och betalning
3.1 Vid beställning via www.topend.se gäller de priser som anges på www.topend.se. Priser anges i svenska kronor, alt Euro, USD eller Brittiska Pund och är inklusive moms.
Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

3.2 Kunden kan betala på sätt som anges på www.topend.se.

Säljaren har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden.

Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. TeknoRana AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

4. Kampanjer och erbjudanden
Säljaren kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Säljaren i samband med kampanjen. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.


5. Leverans och transport
6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på www.topend.se. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att TeknoRana AB skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

5.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen.

Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

5.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och kolliid. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal, mail eller SMS.

6. Ångerrätt
6.1 Vid köp av varor på www.topend.se gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

6.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis in-ear hörlurar och liknande produkter);
(c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal.
(d) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller

6.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

6.4 Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

6.5 Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via www.topend.se skall Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till TeknoRana AB på det sätt som anges på www.topend.se. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som
Konsumentverket tagit fram.

6.6 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till TeknoRana AB. Varan skall vara oanvänd, skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Säljaren enligt de metoder och anvisningar som anges på www.topend.se eller som mottages i samband med svar på ångermeddelandet.


6.7 Ibland kan Säljaren erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på www.topend.se.

7. Garanti och reklamation
7.1 Vissa av Säljarens varor kan omfattas av garanti.

Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.


7.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Säljaren så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

7.3 Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Säljaren att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Säljaren strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Säljaren mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Säljaren riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, se
www.arn.se, Mer information finns på www.konsumentverket.se.


7.5 Vid mottagen felaktig eller defekt vara där Kund önskar ny ersättningsvara, kommer Säljaren att skicka ut ersättningsvaran med en faktura.

Följesedeln ska returneras tillsammans med den felaktiga eller defekta varan. Fakturan avskrivs när den returnerade varan registreras på lagret.

8. Länkar
TeknoRana AB kan länka från www.topend.se till andra webbplatser som ligger utanför TeknoRana AB:s kontroll, och webbplatser utanför TeknoRana AB kontroll kan länka till www.topend.se. Även om TeknoRana AB försöker säkerställa att TeknoRana AB enbart länkar till webbplatser som delar TeknoRana AB:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är TeknoRana AB inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

9. Force Majeure
Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


10. Ändringar av Villkoren
Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på www.topend.se. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på www.topend.se), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på www.topend.se regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


11. Ogiltighet
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


12. Tillämplig lag och tvist
12.1 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Säljarens kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.


12.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.


Dessa Villkor har uppdaterats 2016-11-27